Våra mål och värderingar

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hur vi uppför oss. Samma höga krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på de leverantörer som vi samarbetar med. Här har vi samlat de dokument som du som leverantör behöver ta del av.
Inköpspolicy med riktlinjer
Region Sörmland och Region Västmanland har en gemensam inköpspolicy. Inköpspolicyn gäller vid alla inköp som genomförs av Region Sörmland och Region Västmanland inklusive dess helägda bolag och stiftelser. I inköpspolicyns riktlinjer anges att alla inköp och upphandlingar ska syfta till att:

• bidra till god ekonomisk hushållning
• främja ett gott näringslivsklimat i regionerna och globalt
• främja hållbar utveckling och bidra till miljömål och goda levnadsförhållanden skapas för nuvarande och kommande generationer
• säkerställa så att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden och goda arbetsvillkor råder hos leverantörer och tredjepartsleverantörer där varor och tjänster inhandlas
• där så är möjligt beakta att animalier som inhandlas är uppfödda och hanterade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning eller ännu bättre
• bidra till ett utvecklat lokalt näringsliv och fler arbetstillfällen i länen

Inköpspolicyn säger vidare att mål som uttrycks i regionernas miljöprogram ska inkluderas i planeringen av upphandlingar.

Uppföljning av avtal
Avtalsuppföljning och leverantörsgranskning genomförs på olika sätt beroende på avtalets karaktär. Allt upphandlingsarbete föregås av en strategi för hur avtalsuppföljning och leverantörsgranskning ska gå till under upphandlingsprocessen och när avtalet är ingått. I strategin beslutas även vilken verksamhet hos köparen som ansvarar för uppföljningen. För vissa kvalitetskrav är det beställaren och för avtalsrättsliga frågor ansvarar Inköp. Uppföljning av sociala krav och miljökrav görs genom Inköp.

Klicka nedan för att ta del av vår inköpspolicy och riktlinjer.

Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/