Miljökrav

Vår organisation är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015. Vårt miljöarbete grundar sig både på inköpspolicyn och på miljöprogrammen i respektive region. Miljöprogrammen anger vilka områden som är viktiga att arbeta med för att minska miljöpåverkan.
Miljöprioriterade upphandlingsområden
Miljömålsområdena påverkar vilka upphandlingar som kan komma att prioriteras utifrån miljösynpunkt. Miljöprioriterade upphandlingar hamnar inom upphandlingsområdena i tabellen nedan. Andra upphandlingsområden kan förekomma, till exempel byggentreprenader, men dessa är de vanligaste. I upphandlingar som är miljöprioriterade finns en representant från någon av miljöorganisationerna i Region Sörmland eller Region Västmanland med vid kravställandet och är en part i upphandlingen.

• Avfallshantering
• Byggande och byggmaterial
• Energiförsörjning
• Drivmedel
• Fordon och transporttjänster
• Livsmedel
• Läkemedel
• IT
• Medicinteknisk utrustning
• Möbler
• Städtjänster
• Resetjänster
• Tvätt- och textilservice

Transporter
För tjänster där distribution och transporter är en betydande del, ställs emissionskrav på lägst Euro V på tunga lastbilar och Euro 5 på lätta lastbilar och personbilar.

Medicinteknisk utrustning
För medicinteknisk utrustning gäller att ingående kemikalier ska följa REACH-förordningen. Säkerhetsdatablad ska skickas in för kemikalier som är faromärkta enligt CLP-förordningen. Cancerogena, mutagena och reproduktionshämmande kemikalier ska undvikas så långt det är möjligt, vilket innebär att vi heller inte vill ha in PVC, ftalater och andra mjukgörare som är hälsofarliga.

Läs mer om Region Västmanlands miljöprogram:
https://www.regionvastmanland.se/om-regionen/hallbar-utveckling/

Läs mer om Region Sörmlands miljö- och klimatprogram:
https://www.landstingetsormland.se/Forskningutveckling/Miljo/

Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/