Sociala och etiska krav

Den sociala uppförandekoden har utvecklats tillsammans med Sveriges regioner och landsting inom samarbetet Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Den och syftar till att säkerställa att de varor och de tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Det är en självklarhet för oss att kräva att även våra leverantörer accepterar och efterlever dessa principer:

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
• ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
• FN:s barnkonvention, artikel 32
• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
• Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
• FN:s deklaration mot korruption

Vår organisation har ett särskilt ansvar att följa upp den sociala uppförandekoden inom områdena livsmedel samt förband och sårvårdsprodukter.

Specifika sociala och etiska krav
Vi ställer också etiska och sociala krav inom några specifika områden. För vårdtjänster som utövas i Region Sörmland och Region Västmanland gäller att lika vård ska ges på lika villkor. För barntandvård i Region Sörmland ska leverantören kunna visa vilka rutiner de har för att anmäla misstanke om barn som far illa. På vissa livsmedel ställer vi krav på produktion i enlighet med fairtrade eftersom Region Västmanland är fairtrade-diplomerad.

Läs mer om sociala uppförandekoden:
www.hållbarupphandling.se.

Klicka nedan för att ta del av Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer.
Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/